Kallelse till Årsmöte

17 January 2018

Torsdag 12/4 2018 kl. 18:00

 Äger rum i Friskis&Svettis lokaler på Bultgatan 1 i Rollsbo, Kungälv.

 Anmälan sker i medlemsservice senast 20180405 .

 På dagordningen är det sedvanliga årsmötesärenden.

 Föregående årsmötesprotokoll, verksamhetsplan samt budget, verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens propositioner och inkomna motioner med styrelsens yttrande, samt valberedningens arbetsordning och förslag, som skall behandlas på årsmötet finns tillgängliga i medlemsservice en vecka före årsmötet.

 Vi hälsar alla medlemmar välkomna!

 Styrelsen

 

Förslag på dagordning för Friskis&Svettis Kungälvs årsmöte 2018
§1                   Årsmötet öppnas
§2                  Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet
§3                  Val av ordförande för möte
§4                  Val av sekreterare för mötet
§5                  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordföranden  skall justera protokollet.
§6                  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
§7                  Fastställande av dagordning och procedurregler
§8                  Uppföljande av föregående årsmötesprotokoll
§9                  Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
§10                Revisorernas berättelse
§11                 Fastställande av resultat- och balansräkning
§12                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§13                 Fatställande av medlemsavgifter
§14                 Behandling av och beslut om propositioner, i rätt tid inkomna motioner
§15                 Behandling av och beslut om, i rätt tid inkomna motioner.
§16                 Presentation av verksamhetsplan och budget för 2018
§17                 Beslut om arvode för revisor och eventuellt arvode för styrelsen
§18                 Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
§19                 Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt  eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
§20                Val av revisorer och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag för en tid av ett år
§21                 Fastställande av valberedningens arbetsordning
§22                Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall  väljas till sammankallande
§23                Övriga frågor
§24                Avslutande av årsmötet


årsmöte